Kinderb
 
Begin Informatie Sponsoren Gallerij Hyves Contact


Welkom op onze website!

U kunt het laatste nieuws rond de vereniging ook volgen via onze Hyvespagina.
Of neem voor meer informatie contact op met: info@kinderboerderijschoonhoven.nl

* Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven in "Stand-by stand"

Op 2 november 2010 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven (VKBS) besloten dat de VKBS gedurende de komende vijf jaar in de “stand-by stand” zal gaan. Dat wil zeggen, dat de vereniging in die periode niet meer actief haar doelstellingen zal trachten te bereiken, doch dat onmiddellijk weer tot actie kan worden overgegaan als zich omstandigheden voor zouden doen die kansen bieden op het alsnog van de grond brengen van een kinderboerderij in, of in de omgeving van Schoonhoven.

Nadere uitleg over dit besluit kunt u lezen in onze voorlopig laatste brief aan het College van B&W van de gemeente Schoonhoven. Klik hier voor de brief aan het College van B&W.


* Koninginnedag en presentatie Nieuwsbrief

Op vrijdag 30 april 2010, Koninginnedag, staat de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven weer met een stand op het Doelenplein / de Varkensmarkt. Van 10:00 tot 13:00 uur kunnen de kinderen er weer lekker met dieren komen knuffelen en elk half uur houden we een levend ganzenbord.

Zo'n stand biedt natuurlijk een goede gelegenheid om de Schoonhovenaren weer van de laatste stand van zaken op de hoogte te brengen. Daarom maken van de gelegenheid gebruik om onze nieuwsbrief voor april 2010 te presenteren.

Naast onze nieuwsbrief zal er ook een folder beschikbaar zijn en kunnen geïnteresseerden ons beleidsplan voor de periode 2010 – 2014 inzien.

Klik op de linken om de nieuwsbrief, folder of het beleidsplan online te lezen of zelfs te downloaden.

Graag tot ziens bij onze Koninginnedag stand!


* Van het bestuur van de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven

Op donderdag 25-02-2010 stond het Raadsvoorstel tot het afwijzen van ons projectvoorstel voor een kinderboerderij op De Krom op de agenda van de Raadsvergadering van Schoonhoven. Hieronder volgt een korte weergave van de uitkomst van dit agendapunt en daarbij ons commentaar.
Verder heeft er op 1 maart een gesprek tussen de Wethouder en enkele leden van de het bestuur van de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven plaatsgevonden. Ook hiervan hebben we hieronder een beknopt verslag opgenomen.

Uitkomst raadsvergadering 25-02-2010.
Tijdens de raadsvergadering van 25 februari jl is het Raadsvoorstel aangenomen, alleen Gemeente Belang was tegen. Ons projectvoorstel voor een kinderboerderij op De Krom is daarmee afgewezen. Bij de behandeling van het Raadsvoorstel zijn een aantal goede vragen gesteld. Wat wel merkbaar was dat er een kentering aan het komen is. Eigenlijk was de tendens van de avond, als de VKBS met de Tiendweg in zee gaat dan zijn wij als raad akkoord. Echter liggen er nog steeds twee punten die in ons eerdere gesprek met Wethouder, Peter Matheij, aan de orde zijn geweest:
• De Tiendweg is een smalle weg. Staan de hulpdiensten de vestiging van een kinderboerderij toe, ook rekeninghoudend met het organiseren van evenementen op die locatie.
• Er ligt een brief van omwonenden waarin zij ernstig bezwaar uiten tegen een kinderboerderij op die locatie. Met dit bezwaar is nog steeds niets gedaan.

Over de behandeling van het Raadsvoorstel.
Kijkend naar het Raadsvoorstel en de beantwoording door Wethouder, Peter Matheij, dan zijn er een aantal punten waarop de wethouder de raad onjuist inlicht. Wij noemen even de vier belangrijkste met ons commentaar tussen haakjes er achter:
• De VKBS is geen belanghebbende. (Voor de uitvoering van het project is dit niet vereist, hierover bestaat jurisprudentie)
• Het projectvoorstel is niet onderbouwd. (Het doel van het project is juist het pakket van eisen en de haalbaarheid op die locatie vast te stellen)
• Er wordt gewerkt op vervuilde grond (Ministerie VROM en Provincie Zuid-Holland zeggen echter: na sanering is elke bestemming mogelijk)
• De Raad heeft het College opdracht gegeven de haalbaarheid van een kinderboerderij op de Tiendweg te onderzoeken. (De motie van 29 oktober 2009 vroeg alleen de haalbaarheid te onderzoeken en noemt geen locatie)

Gesprek met de Wethouder dd 01-03-2010.
Op maandag 1 maart heeft er een gesprek met Wethouder Peter Matheij en zijn ambtenaar plaatsgevonden. De reden dat dit gesprek er was, was de aanbieding van ons Beleidsplan 2010 - 2014. Grote strekking vanuit de Wethouder was dat alles inpasbaar moest zijn op de locatie Tiendweg. Wij hebben verschillende keren over de algemene beleidsvisie gesproken. Deze discussie werd steeds weer teruggetrokken op de locatie Tiendweg. De Wethouder vond het Beleidsplan een gedegen stuk werk met duidelijke handsvaten. Alleen de beoogde omvang is te groot voor een gemeenschap zoals Schoonhoven.
Tegen het einde van het gesprek kwam een mogelijke regiofunctie aan de orde. De Wethouder wilde daar eigenlijk niet over praten. Hij verzocht ons een aangepaste versie van het beleidsplan te maken gericht op de Tiendweg. Wij hebben de Wethouder verteld dat er op 10 maart een bestuursvergadering van de VKBS plaatsvindt waar een aantal keuzes mogelijk zijn. Dit is er een van, maar bijvoorbeeld ook meer ingaan op de regiofunctie en dan met behoud van de in het plan genoemde grootte.
Hoewel de locatie op De Krom tijdens het gesprek niet besproken is, hebben we aan het eind ervan wel uitgesproken dat ook het raadsbesluit besproken zal worden binnen het bestuur en het mogelijk indienen van een bezwaarprocedure overwogen zal worden.


* Kinderboerderij weer op de agenda van de Raadsvergadering | Bron: bestuur VKBS | 25 februari 2010

Op donderdag 25 februari 2010 staat op de agenda van de raadsvergadering: het projectvoorstel van de VKBS op De Krom.

Om de ideeën van de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven zichtbaar te maken en zover mogelijk financieel te onderbouwen, heeft de vereniging een Beleidsplan 2010 – 2014 opgesteld. Dit plan kunt u hier downloaden: Beleidsplan 2010 - 2014

Het plan is reeds aan de fractievoorzitters van Gemeente Belang en PvdA gepresenteerd en alle andere fractievoorzitters hebben het plan thuisbezorgd gekregen met een begeleidende brief. Ook wethouder Matheij heeft een exemplaar ontvangen.

Omdat het inspreken voor een Raadsvergadering tot nu toe weinig invloed op de beraadslagingen lijkt te hebben en wij alle informatie hebben uitgedeeld lijkt het het bestuur niet zinvol om tijdens de raadsvergadering in te spreken. Wel zullen we aanwezig zijn op de publieke tribune!

Voor wie ook wil/kan komen de vergadering op donderdag 25 februari begint om 19:30 uur in de Raadszaal van het Stadhuis. Zie ook de agenda op de gemeentepagina in Het Kontakt.

* Oproep aan de leden - Belangrijke Gemeenteraadsvergadering | Bron: Bestuur VKBS | 29 oktober 2009

Beste mensen,

Er komt weer een belangrijke vergadering voor de kinderboerderij. Donderdag 29 oktober vergadert de gemeenteraad over de kinderboerderij.

Onze secretaris, Huib Sacré, zal bij het begin van de raadsvergadering inspreken en de politieke partijen Gemeentebelang Schoonhoven en GroenLinks dienen allebei een motie in. De linken naar de inspreektekst en de moties zijn hieronder bijgevoegd.

Van diverse kanten zijn wij gevraagd om met zo veel mogelijk mensen aanwezig te zijn. En wel met twee doelen, om te laten zien dat veel mensen bij de kinderboerderij betrokken zijn en tijdens de koffiepauze de individuele Raadsleden aan te kunnen spreken op hun steun.

Komt allen, en neem vrienden en belangstellenden mee!

De Raadsvergadering begint om 19:30 in de Raadszaal van het Stadhuis.
De vergadering kan ook gevolgd worden via Radio Zilverstad of via Zilverstad TV (alleen geluid).

Klik hier voor de inspreektekst van onze secretaris.
Klik hier voor de motie van Gemeentebelang Schoonhoven.
Klik hier voor de motie van Groen Links Schoonhoven.
Klik hier om live de uitzending van Radio Zilverstad te beluisteren.


Nieuwsbericht | VKBS wil zelf de portemonnee trekken | Bron: www.hetkontakt.nl | 14 oktober 2009

* Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven (VKBS) denkt er serieus over om zelf tot koop van De Krom over te gaan.

De VKBS ving dinsdagavond bot bij de commissie. Hun voorstel om een onderzoek uit te laten naar De Krom als locatie voor een kinderboerderij in Schoonhoven werd stevig bekritiseerd. Alle partijen - Gemeente Belang uitgezonderd - vonden dit de verantwoordelijkheid van de VKBS zelf. Niet de gemeente. Marije Willems (PvdA): “Zo’n burgerinitiatief is geweldig, maar de kans is wel dat wij steeds de rekening krijgen.” Vooral GroenLinks haalde scherp uit: “Ik vind dat leden van de VKBS ontzettend in luchtkastelen geloven.” Anne van Riet (VVD) verzuchtte: “We hebben nog steeds geen sluitende begroting gezien. Er is een verschil tussen iets willen en iets kunnen willen.”

Wethouder Peter Matheij schaarde zich achter de mening van een meerderheid van de commissie. “De VKBS moet zich gedragen als volwaardig initiatiefnemer dat zelf onderzoeken opvraagt, een plan opstelt en de kosten maakt. Verantwoordelijkheden plaatsen waar ze thuishoren.” Volgens Matheij zijn er genoeg onderzoeken beschikbaar over de vervuiling van De Krom. Zonder grondige sanering kan daar geen kinderboerderij komen, is zijn standpunt. Over de vervuiling, die door VKBS-secretaris Huib Sacré eerder lichtelijk in twijfel werd getrokken, zei hij: “Als een ezel daar twee keer naar achteren trapt, zit hij in een vat vuil. Dat moeten we niet willen.”

VKBS-voorzitter Wim Peltenburg keerde dinsdagavond “verbitterd” huiswaarts. “Ze hebben een tunnelvisie”, zei hij. “Ze denken alleen maar: hoeveel gaat het ons kosten.” Aan opgeven denkt hij niet. De pijlen van de VKBS zijn stevig gericht op De Krom. Locatie Tiendweg is “voor dit moment” in de ijskast gezet. Binnenkort gaat de VKBS met de curator van De Krom praten. Die zou bereid zijn de locatie te verkopen.


Nieuwsbericht | Kinderboederij maakt standpunt kenbaar aan Commissie Ruimte | Bron: Bestuur VKBS | dd 13-10-2009

Op dinsdagavond 13-10-2009 stond de Kinderboerderij weer op de agenda van de Commissie Ruimte van de gemeente Schoonhoven. Ditmaal naar aanleiding van een [u]agendapunt van de Raadsvergadering van 24 september jl.

Na een onderling overleg met Wethouder Mattheij hebben wij op 21 september jl toegezegd om een standpunt in de situatie in te nemen. Of wel uit te spreken welke locatie voor de VKBS de beste kansen op succes geeft.

Onze secretaris heeft vanavond van de mogelijkheid tot inspreken gebruik gemaakt om het standpunt van de VKBS in de Commissievergading kenbaar te maken. Hij heeft hierbij (nogmaals) de doelstellingen van de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven bij de Commissieleden onder de aandacht gebracht. Maar ook onderbouwd waarom de VKBS zijn pijlen op de locatie De Krom richt.

De volledige tekst die onze secretaris heeft in gesproken, leest u hier.


Nieuwsbericht | Vereniging wil naar De Krom | Bron: Algemeen Dagblad | 07 oktober 2009

De Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven is vast van plan te zich vestigen op De Krom. De gemeenteraad is het daar niet mee eens, omdat de grond er te giftig zou zijn.

Een beetje politieke onwil bespeurt Wim Peltenburg wel. De voorzitter van de Verening Kinderboerderij Schoonhoven is al jaren op zoek naar een geschikte plek, maar voelt zich van het kastje naar de muur gestuurd.
De kinderboerderij was twee jaar terug nog ingetekend in de nieuwe wijk Thiendenland, maar is daar onder druk van projectontwikkelaars gewist, ten faveure van huizen. De hoop is nu gevestigd op de locatie De Krom, waar een deel van de voormalige verffabriek Hasco was gevestigd.
"De bus stopt er, de fundering ligt er nog en de nutsvoorzieningen kunnen we zo gebruiken. We hebben al 700 steunbetuigingen binnen en de basisscholen hebben hun medewerking toegezegd om in het educatieve centrum buitenschoolse activiteiten te organiseren. Er moet alleen een meter grond bovenop de vervuilde grond. Dat is genoeg om er geitjes te laten grazen."
Het voornaamste probleem voor de dierenliefhebber is dat de gemeente hem geen goede reden geeft waarom De Krom niet kan worden ingericht als kinderboerderij. "Pas wanneer deskundigen zeggen dat het niet kan, nemen we daar genoegen mee."
Het bevreemdt Peltenburg des te meer omdat wethouder Matheij een half jaar geleden nog enthousiast was over deze plek.
Na het faillissement van Hasco is 90 procent van het beschikbare saneringsgeld verdampt. Het restant is net genoeg om een laagje grond neer te leggen.
"Een van onze adviseurs is Bert de Boer, voormalig directeur van De Apenheul. Hij woont daar in de buurt en heeft jarenlang gestreden tegen uitbreidingsplannen van Hasco. Er zijn notulen uit die tijd waarin de verontreiniging word ontkend. Nu is het zonder opgaaf van reden opeens te giftig. Deze zomer is op de voormalige Hasco-grond nog mais geteeld en graasden er koeien."
Vorige week nam de Schoonhovense raad een voorstel aan om ongewenste ontwikkelingen op De Krom tegen te gaan.
Te voorbarig, vindt nu de bezwarencommissie van de gemeente. Een kinderboerderij op locatie De Krom mag niet zomaar terzijde worden geschoven. Het staat de gemeente vrij om dit advies naast zich neer te leggen.
Voor Wim Peltenburg betekent dit dat de deur nog op een kier staat. "En we staan al onder druk. Onze subsidie voor dit jaar is afgewezen. We zijn een vereniging met 160 leden. Die zijn echter lid van een luchtballon, want we hebben helemaal geen plek."


Nieuwsbericht | ‘Kinderboerderij blijft vechten’ | Bron: www.HetKontakt.nl | 25 september 2009

Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven (VKBS) blijft vechten voor een locatie in de Zilverstad. Dat stelde voorzitter Wim Peltenburg donderdagavond tijdens de raadsvergadering. Peltenburg vindt het nog steeds vreemd dat het college een “prachtig burgerinitiatief” niet beloont. Volgens hem is De Krom hiervoor een passende locatie. VKBS vestigt haar hoop op de bezwaarschriftencommissie, die binnenkort bijeen komt. “Mocht de uitspraak nadelig zijn, dan blijven we zoeken naar een alternatief”, zei Peltenburg strijdig. Inmiddels heeft de VKBS een onderhoud gehad met wethouder Matheij, maar het is niet duidelijk of ook het weiland aan de Tiendweg nog langer in het vizier ligt. De grootte van dit terrein laat geen educatief centrum toe. Matheij noemt De Krom ongeschikt, vanwege de ernstige vervuiling door de Hasco lakkenfabriek en acht de Tiendweg de beste optie. De raad ziet graag een begroting van de VKBS tegemoet. Alleen Gemeente Belang hamerde op een snelle oplossing. Volgens Pieter Heerens wordt het bestuur “steeds van het kastje naar de muur gestuurd.”

Klik hier voor de tekst van de inspraak van onze voorzitter.


Nieuwsbericht | De Krom ver weg voor kinderboerderij | Bron: www.HetKontakt.nl | 14 september 2009

Kinderboerderij Schoonhoven en wethouder Matheij staan op gespannen voet met elkaar. De eerste partij wil met een financier (en zonder gemeente) verder praten over De Krom, de tweede houdt vast aan de Tiendweg.

Huib Sacré, secretaris van de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven (VKBS), twijfelt hardop of het gemeentebestuur nog wel een kinderboerderij wenst in de Zilverstad.

Tegenover de leden van de Commissie Ruimte haalde Sacré vorige week dinsdagavond uit naar het college van burgemeester en wethouders, dat zijn inziens geen bereidheid toont om de plannen voor een kinderboerderij aan De Krom een kans te geven. “We zoeken al jaren naar een oplossing. Daarom waren we verheugd toen wethouder Matheij in maart liet doorschemeren dat het voormalige Hasco-terrein aan De Krom een “sublieme oplossing” zou zijn. Sindsdien zijn we door ambtenaren van de afdeling VROM tegengewerkt en heeft het college radiostilte in acht genomen.”

Het bestuur van de VKBS was enthousiast over De Krom. Deze locatie zou veel voordelen bieden boven de Tiendweg. Onderzoek leerde dat na de sanering de herinrichting ‘een Groene Hart-bestemming’ zou moeten zijn, passend in de omgeving. “Ons ambtelijk contact op VROM Schoonhoven gaf echter duidelijk aan niet mee te willen werken aan het sublieme alternatief. Er moest een compleet ondernemingsplan voor Tiendweg goedgekeurd worden”, aldus Sacré.

De VKBS stuurde het college begin april een brief, met daarin de motivatie om in te gaan op de suggestie van de wethouder en daarmee locatie De Krom als uitgangspunt te nemen. Gebleken is dat een dergelijk plan in aanmerking zou kunnen komen voor de ‘Zuid-Holland prijs’, een subsidie voor nieuwe projecten die recreatie en natuur combineert. Sacré: “Onze inzending ligt inmiddels op het Provinciehuis.”

Het college heeft aan de raad laten weten omwille van milieurisico en “ruimtelijke inpasbaarheid” geen probleemeigenaar te willen worden van dit terrein. “Het trekt daarmee de voorgestelde sanering ernstig in twijfel en komt eerdere afspraken niet na”, meent Sacré. “Het bestuur heeft inmiddels een financier bereid gevonden om, onder voorwaarden, dit Hasco-terrein na sanering te kopen en te verhuren aan de kinderboerderij, met een koopoptie. Binnenkort vindt overleg plaats tussen ons bestuur, de provincie en het ministerie van VROM om deze oplossing te bespreken. De gemeente is hier niet voor uitgenodigd.”

Wesp

Wethouder Matheij reageerde als door een wesp gestoken. Hij noemde de uitlatingen van Sacré ongepast. “U pint me vast op een spontane uitspraak in maart. Toen had ik nog onvoldoende kennis van deze ingewikkelde materie. Dat vind ik laakbaar. We hebben u laten weten dat de VKBS geen belanghebbende is inzake het Hasco-terrein aan De Krom. We zetten daarom in op de eerder genoemde locatie aan de Tiendweg. Een ander pijnpunt is de willekeur. Zevender is ook al eens voorgesteld. Het bestuur van de kinderboerderij komt steeds met alternatieven op de proppen. Die werken verwarrend en vertragend. We kunnen beter een plan formuleren, dat een kop en een staart heeft.”

Beide partijen treffen elkaar op maandag 21 september om de kwestie uitvoeriger te bespreken. De VKBS is al meer dan 25 jaar bezig met het stichten van een kinderboerderij in Schoonhoven. Met 170 leden, 700 sympathisanten en steun vanuit bijna 100 maatschappelijke instellingen staat de VKBS stevig in de top van de ranglijst van verenigingen in Schoonhoven.


Nieuwsbericht | Een belangrijke dag voor de toekomst van de Kinderboerderij | 08 september 2009

8 September 2009 was een belangrijke dag voor de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven.

Op deze dag is in de Commissie Ruimte van de gemeente Schoonhoven onze vereniging en haar wensen besproken worden.
Onze Secretaris, Huib Sacré, heeft ingesproken, in de hoop daarmee de standpunten van de vereniging te kunnen verduidelijken. De tekst van zijn volledige toespraak kunt u HIER lezen.

Tot op heden heeft de vereniging nog steeds geen toezegging van de gemeente mogen ontvangen of de laatst geoppperde locatie 'de Krom' een serieuze optie is.

Maar het stond toch in Het Kontakt?
- Ja, de locatie is geopperd door wethouder Matheij en alle partijen zijn vóór een kinderboerderij.
- En ja, het lijkt voor de vereniging de mooist mogelijke locatie in Schoonhoven.
- De 'onzekerheid' is echter nog altijd de strijd over de vervuilde grond en vooral wie gaat hiervoor een rekening
krijgen...

Dat de vereniging wil, staat vast.
Dat de provincie wil, staat ook vast.
Nu alleen de gemeente nog...

Binnenkort weten we hopelijk meer!Nieuwsbericht | Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven vraagt vrijstelling voor 'de Krom' aan | 01 juli 2009

Op 1 juli heeft de VKBS bij het College B&W een vrijstellingsprocedure van het bestemmingsplan buitengebied aangevraagd voor de locatie ‘De Krom’.

Al eerder heeft de Gemeente aangekondigd om de bestemmingsplannen voor het buitengebied van Schoonhoven aan te passen en waar nodig te wijzigen. Op basis daarvan heeft de VKBS vrijstelling aangevraagd voor de locatie ‘De Krom’, om van het huidige bedrijfsterrein een bestemming kinderboerderij toegewezen te krijgen. Het gaat hierbij om een formeel procedurele aanvraag om de positie van de VKBS bij de verdere invulling van de locatie veilig te stellen.

Het bestuur ziet dit als een verdere stap in de realisatie van een kinderboerderij in Schoonhoven. Een stap die door vorige initiatiefnemers nog niet gezet kon worden. Het bestuur is tevens in contact met de Provincie Zuid-Holland. De signalen zijn daar positief en men vindt de huidige situatie een ideaal moment om sanering van het Hasco-terrein en de realisatie van een kinderboerderij samen te laten vallen. Het woord is aan het College!Nieuwsbericht | Bestuur VKBS in gesprek met de Gemeentefractie van GroenLinks | 24 juni 2009

Op 24 juni jongstleden heeft een afvaardiging van de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven (VKBS) gesproken met de Gemeentefractie van GroenLinks. Na de Commissie Ruimte van maart, waarin wethouder Matheij ‘De Krom’ als subliem alternatief benoemde, heeft de VKBS deze locatie nader onderzocht. Eind april heeft de VKBS alle Fractievoorzitters geïnformeerd over de gang van zake en haar standpunt. De Fractie van GroenLinks wilde in gesprek komen met de VKBS. Daarnaast heeft de Fractie recent vragen gesteld aan het College B&W over de vestiging van een kinderboerderij op ‘De Krom’, de voormalige Hasco-locatie.

Zowel GroenLinks als de VKBS zijn de mening toegedaan dat, als er geen duidelijkheid is over de veiligheid na sanering, dit een ongeschikte locatie voor welk type van recreatieve activiteit dan ook. GroenLinks heeft aan de VKBS verzekerd dat er meer dan voldoende draagvlak is binnen de Gemeenteraad voor een kinderboerderij. Alleen de prioriteit bij het College B&W ontbreekt.

GroenLinks steunt de activiteiten van de VKBS en heeft bewondering voor de inzet en professionaliteit van bestuur, adviseurs en vrijwilligers. De vragen van GroenLinks en brieven van de VKBS over ‘De Krom’ aan het College zullen hopelijk snel duidelijkheid geven. Voorts heeft GroenLinks de VKBS de overweging gegeven om, op basis van de brede maatschappelijke steun, een burgerinitiatief te ontwikkelen.Nieuwsbericht | Roofvogelshow indrukwekkend en leerzaam | 21 oktober 2008

Schoonhoven bood op zaterdag 18 oktober jl. het schouwspel van een indrukwekkende roofvogelshow. De Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven sloot hiermee haar activiteitenprogramma van de zomer 2008 spectaculair af. Het was in de adembenemende herfstachtige omgeving van het pas gerenoveerde Springerpark dat een 15-tal roofvogels aan de ca. 500 bezoekers werden getoond. Een enthousiast team uit Rijssen (Overijssel), die zelf een kinderboerderij beheren, lieten vooral kinderen kennismaken met de leef- en eetgewoonten van deze roofvogels.

De locatie, tussen hoge bomen en aan het water van een historische gracht, bood een natuurlijke levenssfeer voor deze dieren. Over elke soort werd een korte beschrijving gegeven waarna een rondvlucht van het dier over de vele bezoekers eindigde op de handschoen van een kind of ouder. Als de vogel het verderop zocht werd de spanning voelbaar. Komt die wel terug en wanneer? Een valk moest even de naaste omgeving verkennen voordat hij (of zij?) op het fluitje reageerde en keurig bij de valkenier op de arm landde. Dit tot opluchting van iedereen.

De Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven heeft na haar presentaties in 2008 op Koninginnedag, Bartholomeusdag en de activiteitendag voor kinderen in het museum ‘De Wielewaal’, al 200 leden geworven. Iedereen krijgt een ‘warm hart’ voor haar doel om in Schoonhoven op korte termijn een kinderboerderij van de grond te krijgen. Valkenier Gerrit Zandvoort steunt ook ons en bood spontaan een jonge geit uit zijn kinderboerderij aan. In overleg met de gemeente Schoonhoven wordt nog naar een geschikte locatie gezocht maar ook particulier initiatief is welkom. Voor een foto-impressie van dit geslaagde evenement kunt u kijken in de fotogalerij. Mail uw steunbetuiging en tips waarmee het Bestuur en de vele vrijwilligers aan de slag kunnen gaan aan info@kinderboerderijschoonhoven.nlNieuwsbericht | Activiteitendag Kinderboerderij 11 oktober 2008

Afgelopen zaterdag heeft de Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven in het natuurmuseum “De Wielewaal” in Willige Langerak een activiteiten en spelletjesdag georganiseerd. Zo’n veertig kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar konden van alles doen.

In het museum werd onder andere uitleg gegeven over de dieren die hier in de omgeving in het wild leven. Er was blaasvoetbal, maskersmaken, een cavia racebak en allerlei andere activiteiten. Iedereen kon genieten van het mooie weer. Speciaal voor de kleinsten had Sven Sonneveldt van ballonen hondjes en hoedjes gedraaid. Voor tussen de middag was er voor lekkere broodjes, krentenbollen, fruit en drinken gezorgd.

Na het eten gingen de kleinste dierenvrienden naar huis. Sommige moe, maar allemaal enthousiast. Sommige wilde nog langer blijven. Voor de andere kinderen was er na het eten een speurtocht op het terrein van het museum en werd de dag afgesloten met de goochel en pettenshow van Sven.

Voor iedereen een geslaagde dag van spelen en leren, wat wel bleek uit de reacties bij het afscheid. Volgend jaar weer, maar dan op onze eigen kinderboerderij! Onze dank gaat uit naar de vrijwilligers die dit allemaal voorbereid en begeleid hebben. Maar een speciale dank aan de familie Rijneveld. Hun warme onthaal op de unieke locatie van “De Wielewaal” heeft ons en onze bezoekers meer dan welkom doen voelen.

Voor velen om een reden om nogmaals het natuurmuseum te bezoeken. Ook voor de Vereniging was het een geslaagde dag. Want ook op deze dag hebben er zich nieuwe leden en sponsoren aangemeld. Onze ledental is tot bijna 190 gegroeid! Voor al deze steun hartelijk dank. Vergeet niet om op 18 oktober om 3 uur ’s middags in het Springerpark nabij de katholieke kerk te zijn.

De Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven organiseert dan een spectaculaire roofvogelshow. Toegang is gratis! Voor informatie zie onze publicaties of ga naar onze website, ook voor een sfeerverslag van de Bartholomeusdag en deze activiteitendag, www.kinderboerderijschoonhoven.nlNieuwsbericht |

De Vereniging Kinderboerderij Schoonhoven heeft gereageerd op de oproep van Oranje Boven om met nieuwe activiteiten op de Oranjemarkt te komen. De hele dag was het bij de uitstalling op het Doelenplein een drukte van belang. Naast de presentatie van dieren konden er enveloppen getrokken worden, het gewicht worden geraden van een mini varken, en konden de kinderen een koetje melken die geen melk gaf maar heuse limonade. De kraam voor het enveloppentrekken lag vol met mooie cadeaus, alles ter beschikking gesteld door de Schoonhovense winkeliers. De cadeaus waren zo in trek dat aan het begin van de middag alle enveloppen verkocht waren en de kraam leeg was. Velen deden ook mee aan het gewichtraden van het kleine roze varkentje. Aan het einde van de dag werd onder veel tumult het varkentje gewogen. Het bleek 11,7 kg te wegen. Er waren drie mensen die er heel dichtbij zaten, er is geloot om de 1e en 2e prijs. De 1e prijs, een cadeaubon van € 15,00, is gewonnen door Luuk Blom (11,8 kg), de 2e prijs, een cadeaubon van € 10,00, door Wim den Ouden (11,8 kg) en de 3e prijs, een cadeaubon van € 5,00 door Tinie Stok (11,9 kg). Van harte gefeliciteerd.

De Vereniging is die dag van start gegaan met haar ledenwerving. Het enthousiasme van de inwoners voor een kinderboerderij in Schoonhoven is net zo groot als dat van het Bestuur. De Vereniging stond op 0 en eindigde de dag met meer dan 130 leden. En nog steeds druppelen er aanmeldingen binnen. Hiermee staat de Vereniging in een klap heel prominent op de lijst van Schoonhovense verenigingen. Alle nieuwe leden van harte welkom. Het Bestuur van de Vereniging wil alle bezoekers, gulle gevers, vrijwilligers, en de deelnemer van Gemiva, hartelijk bedanken voor hun bijdrage.